Algorytm Bellmana-Forda

Z RNO-Wiki

Problem najkrótszych ścieżek z jednym źródłem

Rozważmy tym razem graf skierowany $$G=<V,E>$$ z funkcją wagową $$f:E\to R$.

Rysunek
DAG.png
przedstawia przykład takiego grafu. Wagi krawędzi oznaczono kolorem niebieskiem.

Często grafy tego typu mogą reprezentować pewną sieć połączeń, np. między miastami, gdzie wagi oznaczają np. dystans albo raczej koszt przejazdu pomiędzy miastami, bo dystans zwykle nie jest ujemny.

W artykule tym zajmiemy się problemem znajdowania najkrótszych ścieżek z jednego źródła w grafie $$G$$, tj. problemem, w którym dla danego wyróżnionego wierzchołka $$s$$ - źródła (ang. source), chcemy wyznaczyć najkrótsze ścieżki do wszystkich pozostałych wierzchołków w grafie $$G$$; koszt ścieżki definiujemy jako sumę wag wszystkich jej krawędzi.

Na przykład, dla grafu z powyższego rysunku i źródła w wierzchołku 1, najkrótsze ścieżki można przedstawić w następujący sposób ShorthestPaths.png Podkreślmy, że w naszych rozwiąz

Algorytm Bellmana-Forda "problem znajdowania najkrótszej ścieżki"


Algorytm działający dla grafu skierowanego ważonego. Mam nadzieję, że komentarze w kodzie wystarczą do zrozumienia algorytmu ;-)

Złożoność o(n^3)

#include<cstdio>
#include<vector>
 
using namespace std;
 
int n, m, s; //n - liczba wierzchołków, m - liczba krawędzi, s - punkt, z którego zaczynamy
 
vector<vector<int> >E;
vector<int>D;
 
const int INF = (1 << 30); //Jest to wartość na tyle duża, że dla liczb z zakresu int powinna posłużyć jako nieskończoność
 
int main()
{
  scanf("%d %d %d", &n, &m, &s); // wczytujemy podstawowe informacje ze standardowego wejścia
 
  E.resize(m);
 
  for (int i = 0; i < m; i++) //wczytywanie opisu grafu
  {
    int a , b, c;
 
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
    E[i].resize(3);
    E[i][0] = a;
    E[i][1] = b;
    E[i][2] = c;
  }
 
  D.resize(n);
 
  for (int i = 0; i < n; i++) D[i]=INF; //D jest tablicą, w której trzymamy "koszt" dotarcia do danego wierzchołka z wierzchołka s. Na początku zakładamy, że dotarcie do reszty wierzchołków jest bardzo drogie
  D[s] = 0; //ale do wierzchołka s możemy dostać się za darmo
  for (int i = 1; i<=n; i++)
  {
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
      int a = E[j][0], b = E[j][1], c = E[j][2];
      if (D[a]!=INF && D[a] < D[b]-c) //jeżeli koszt dotarcia do poprzedniego wierzchołka (+7) jest mniejszy niż koszt dostanie się do aktualnego wierzchołka
      {
        D[b] = D[a]+c; //to zamieniamy wartości. Należy pamiętać, aby do wartości z wierzchołka poprzedzającego dodać koszt przejścia po krawędzi do aktualnego wierzchołka
 
        if (i==n) // jeżeli i dojdzie do n i wejdzie do tej pętli znaczy, że odkryliśmy cykl o ujemnej wadze
        {
          printf("NIE"); //więc program powinien na so tym poinformować i skończyć swoje działanie
          return 0;
        }
      }
    }
  }
 
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    if (i!=s && D[i]<INF) printf("%d %d\n", i, D[i]); //wypisywanie wyniku na ekran
  }
  return 0;
}
Osobiste