Algorytm Dijkstry

Z RNO-Wiki

Implementacja w C++

Poniżej zamieszczam szybką i łatwą implementację algorytmu Dijkstry w C++ przy użyciu biblioteki STL, a dokładniej potrzebny jest kopiec, który w tej implementacji został zrealizowany za pomocą struktury set:

#include<iostream>
  #include<vector>
  #include<set>
 
  using namespace std;
 
  const int infty = 1000000000; // uwaga na limit
  int n,m;
  vector< pair<int,int> > adj[100000];
 
  vector<int> waga;
 
  struct cmp
  {
    // czy a jest mniejsze od b
    bool operator() (const int &a, const int &b)
    {
      if (waga[a] < waga[b]) return true;
      if (waga[a] > waga[b]) return false;
      return a<b;
    }
  };
 
 
  set<int, cmp> kopiec; // ;-)
 
 
  void dijkstra(int s)
  {
    int v, u, c;
    waga.clear(); // kasuje wektor
    waga.resize(n, infty); //
 
    waga[s] = 0;
    kopiec.clear();
    for (int i=0; i<n; i++) kopiec.insert(i);
 
    while( !kopiec.empty() )
    {
      u = *(kopiec.begin());
      kopiec.erase(kopiec.begin());
 
      for (int i=0; i<adj[u].size(); i++)
      {
        v = adj[u][i].first;
        c = adj[u][i].second;
        if (waga[u]+c < waga[v])
        {
          // uaktualniamy wagę wierzchołka v
          kopiec.erase(kopiec.find(v));
          waga[v] = waga[u]+c;
          kopiec.insert(v);
        }
      }
    }
 
 
  }
 
  int main(void)
  {
    int a,b,c, s,t;
 
    cin >> n >> m;
    for (int i=0; i<m; i++)
    {
      cin >> a >> b >> c; // c = koszt krawędzi od a do b
      adj[a].push_back( pair<int,int>(b,c) );
    }
 
    cin >> s >> t; // s - źródło, t - wierzchołek, do którego najkrótszej odległości szukamy
 
    dijkstra(s); // alg. Dijkstry wypełni całą tablicę waga[..] najkrótszymi odległościami
    cout << waga[t];
    return 0;
  }

Rafał Nowak 20:24, 1 gru 2007 (CET)

Osobiste